söndag 13 december 2015

Sexti Skeppund ur gruvan gått

  Dags för summering av bloggens sjätte alfabet. Temat järn- och stålindustri borgade för att männen skulle överväga bland upphovspersonerna. Endast fyra kvinnliga bidrag kom med. Men det är intressant vilka ämnen deras texter berörde: rost, plåt, kyla av och avkastning. 
  Eller rättare sagt: [eroderad] kärlek, säkerhet, trygghet och ekonomi. 

  Det borde vara varje människas honnörsord, inte bara kvinnornas.

  Alfabetet innehöll dikter av flera svenska storheter: Geijer, Aspenström, Lundkvist, Öijer, Fröding, Ferlin, Snoilsky, Dan Andersson och Karlfeldt.

  Och smidesjärn heter wrought iron på engelska, glöm inte det. Hela alfabetet kan läsas i slutet av inlägget.

  Nu blir det en avslutande sifferdikt (60 skeppund), som visserligen handlar om koppar ....

POLLETTER: GYLLENFORS JÄRNVERK.
2 skeppund malm. Präglad 1805.

Skeppund - (troligen av medellågtyska schippunt, av schip ’skepp’ och punt ’pund’), viktenhet enligt 1665 års system.

  För viktualier, främst livsmedel, var 1 skeppund = 20 lispund = 400 skålpund ≈ 170,0 kg. För metaller var 1 skeppund stapelstadsvikt = 20 markpund (lispund stapelstadsvikt) = 400 mark ≈ 136 kg.

  Inom ett system med ”proportionerad övervikt” förekom utöver skeppund stapelstadsvikt även skeppund uppstadsvikt, skeppund bergs- eller bergslagsvikt, skeppund råkopparvikt och skeppund tackjärnsvikt. Källa: NE

*

"Någre Bergs-Tankar, öfwersände ifrån Falun til Stockholm d. 21 Febr. 1727", okänd författare.

Bland wåra berg, som med sin hallt,
I werlden prisas öfwer alt
Och fylla mången Swerjes brist,
Är Stora Kopparberget wist,
Som himlens nåd oss har beskärt,
Och är alt lof at bära wärdt.
Förty Naturen har det satt
I Norden, som en dråplig skatt;
Som oåphördt all werlden om
Strör ut en träfflig rikedom;
Och det nu gjort twåtusend år,
Och än så tämlig på sig står.
Om man wil hugsa kring med flit
I fjerran land båd hit och dit,
Båd widt och bredt, står dock den sats
Helt fast, at ej en enda plats
På lika tid så mycket fått,
Af Koppar, som från Falun gått,
När Grufwan Sexti Skeppund gjett
Hwar dag, som man med glädje sedt.
Den tid är wäl förfluten hän
Dock hoppas wi få den igjen.


***

Järn- & stålalfabetet Upphovspersoner

Armering

Mats Hammarlund
Bergsmän Erik Gustaf Geijer
Corrosion Jo Lynn Ehnes
Drilling Christian Bök
Eiffeltornet Werner Aspenström
Fjäder Artur Lundkvist
Gjuta Bruno K. Öijer
Hammare Gustaf Fröding
Ingot Robert Berry
Järnverk Stig Sjödin
Korrugera Robert Ståhl
Lancashire David Swann
Masugn Nils Ferlin
Norrbotten Ronny Eriksson
Oxidation Francis Ponge
Plåt Siv Arb
Quench Emily Dickinson
Retort Carl Snoilsky
Slagg Dan Andersson
Tackjärn Gustaf Fröding
Underslung Carl Sandburg
Vallon Olof Thunman
Wrought (iron) Algernon Charles Swinburne
Duplex Les Murray
Yield Linda Gregerson
Zink Ivan Dratj
Ångmaskin Robert von Kræmer
Ässja Erik Axel Karlfeldt
Österbybruk Johan Nybom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar